กำลังโหลด...
Perlin (PERL) IEO(ชั้นยอดขายตั๋วเข้าใช้งาน)อยู่ Binance LaunchPad Perlin
Perlin (PERL)

Perlin (PERL) IEO(ชั้นยอดขายตั๋วเข้าใช้งาน)อยู่ Binance LaunchPad

A high-speed ledger powering Wasm smart contracts

Perlin (PERL)

Perlin (PERL) IEO(ชั้นยอดขายตั๋วเข้าใช้งาน)อยู่ Binance LaunchPad
A high-speed ledger powering Wasm smart contracts

กลุ่มงาน (1), Perlin ชั้นยอดขายตั๋วเข้าใช้งาน

เวลาเริ่ม
2019-08-25 01:00 (GMT-5)
2019-08-25 06:00 (UTC)
เวลาสิ้นสุด
2019-08-25 03:00 (GMT-5)
2019-08-25 08:00 (UTC)

Hardcap
$6,700,000
ป้อน
86,530,500 PERL (8.38% ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน, 33.52% ส่งสินค้า)
Price
$0.07743 / PERL
Softcap
$500 (6,457 PERL)
Hardcap
$5,000 (64,574 PERL)

เวลาเริ่ม
2019-08-25 01:00 (GMT-5)
2019-08-25 06:00 (UTC)
เวลาสิ้นสุด
2019-08-25 03:00 (GMT-5)
2019-08-25 08:00 (UTC)
Hardcap
$6,700,000
ป้อน
86,530,500 PERL (8.38% ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน, 33.52% ส่งสินค้า)
ตั๋วเข้าใช้งาน
Price
0.00287844 BNB / PERL ($0.07743 / PERL)

Perlin IEO ขายออกกฏ

ต่อไปนี้ประเทศ/ส่วนที่ไม่รองรับเรื่องนี้ IEO

Albania, Bosnia & Herzegovina, Belarus, Democratic Republic of Congo,Cuba, Cte d'Ivoire, Iraq, Iran, North Korea, Liberia, Macedonia, Myanmar, Serbia, Sudan, Syria, United States of America and its territories (American Samoa, Guam, the Northern Mariana Islands, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands), Zimbabwe.

Please note that we have made the following change to the lottery rules for this session:

 • Binance will record user BNB balances for 15 days from 2019/08/09 00:00 AM (UTC) to 2019/08/24 00:00 AM (UTC). The final BNB holding amount for each user will be determined as the average of the 15 days but using the Daily Average BNB Balance calculation previously announced here.
 • The number of tickets claimable and the corresponding amount of BNB required for each category has also been updated to 10 levels, as outlined further below.
 • An airdrop pool of 3,874,500 PERL (approx 300,000 USD) will be split and distributed to eligible participants after the lottery draw.

PERL Airdrop Details

For this Launchpad session, a pool of 3,874,500 PERL tokens will be split and airdropped to all launchpad participants that do not have a winning ticket.

The amount airdropped to each participant that does not have a winning ticket will be calculated as = (Number of non-winning tickets held by each non-winning participant / Total number of non-winning tickets across all non-winning participants) x Total Airdrop Pool. Please note that if you do have a winning ticket, you will not be eligible for the airdrop.

Example: User A claimed 3 tickets but did not have a winning ticket. The total amount of tickets across all users that did not have a winning ticket is 400,000 tickets. In this scenario, User A will receive an airdrop of 29.05 PERL (3 / 400,000 x 3,874,500 PERL).

Lottery Timeline:

 • 2019/08/09 00:00 AM (UTC) to 2019/08/24 00:00 AM (UTC): During this period, user BNB balances will be calculated in hourly snapshots for each day over a 15-day period. Your final average daily BNB balance over these 15 days will determine the number of tickets that you will able to claim.
 • 2019/08/24 06:00 AM (UTC): Ticket claim will open at this time for all eligible users for a 24 hour period. Users must also sign the Token Purchase Agreement at the same time, prior to completing the ticket claim. Please note that users will only be able to claim tickets once.
 • 2019/08/25 06:00 AM (UTC): Ticket claim closes and the lottery draw begins.
 • 2019/08/25 08:00 AM (UTC): Winning tickets are announced and the respective BNB will be deducted from the winning users accounts. Please ensure you have sufficient BNB in your account to deduct be deducted within 24 hours if you have a winning ticket.
 • 2019/08/26 08:00 AM (UTC): After this time, we will airdrop PERL tokens to all participants that did not have a winning ticket.

Lottery Ticket Allocation

Users will be able to claim up to a maximum of 10 lottery tickets based on their daily average BNB holdings (represented by X below) over the 15-day period leading up to the lottery draw date.

For example, 50 ? X < 100 means that your average BNB balance over the entire specified period is kept at 50 BNB or more, but does not exceed 100 BNB.

Daily Average BNB balance (X)

No. of Lottery Tickets

50 ? X < 100

1

100 ? X < 150

2

150 ? X < 200

3

200 ? X < 250

4

250 ? X < 300

5

300 ? X < 350

6

350 ? X < 400

7

400 ? X < 450

8

450 ? X < 500

9

>=500

10

Average BNB Holdings Calculation

An example of the average BNB holdings calculation for each user is below.

Day

Average BNB Holdings on each Day

2019/08/09

100 BNB

2019/08/10

100 BNB

2019/08/11

100 BNB

2019/08/12

100 BNB

2019/08/13

50 BNB

2019/08/14

50 BNB

2019/08/15

50 BNB

2019/08/16

70 BNB

2019/08/17

70 BNB

2019/08/18

70 BNB

2019/08/19

80 BNB

2019/08/20

80 BNB

2019/08/21

80 BNB

2019/08/22

80 BNB

2019/08/23

80 BNB

15-Day Average BNB Holdings

(100 + 100 + 100 + 100 + 50 + 50 + 50 +70 + 70 + 70+ 80 + 80 + 80 + 80 + 80) / 15 = 77.3 BNB

Total Eligible Ticket(s)

1 Ticket

Perlin (PERL) ข้อมูลทีมที่ปรึกษารายงาน&Whitepaper

บทแนะนำ

Perlin is a leaderless and scalable PoS smart contract platform with a mission to power the future of decentralized technologies and accelerate the transformation of international trade to a purely digital, autonomous industry.

กุญแจคุณสมบัติต่างๆ

 • Perlin is a highly scalable, PoS smart contract platform that achieves throughput of 31,000+ TPS and consistently has 0 to 4 second time to finality, all of which is made possible by Wavelet, a DAG-based probabilistic consensus mechanism.
 • Perlin has a leaderless PoS protocol which does not use committees or delegation, thereby ensuring the security properties of bitcoin but speeds comparable to private chains.
 • Perlin is pursuing several adoption strategies but is currently focused on the $US 11 Trillion international trade market with its distribution partners such as the International Chamber of Commerce, Enterprise Singapore, Dubai Chamber of Commerce and others.
 • Leaderless Proof of Stake: A new proof of stake protocol that doesnt require committees or delegation.
 • Minimal Hardware Nodes: PERL holders will have the option of running a validator node with minimal hardware requirements (512MB RAM and 2 CPUs) and join in earning a share of transaction fees.
 • Commercial / Market Traction: Perlin is initially targeting applications in the International Trade space with endorsements from the International Chamber of Commerce, Enterprise Singapore and several other organizations and companies.
 • Efficient and Scalable: Wavelet is benchmarked at 31k+ transactions per second and a time to finality between 0-4 seconds.
 • Engaged, Global Developer Community: Strong developer adoption through AssemblyScript/Rust smart contract SDKs and two previously released libraries, Life and Noise, which have over 2,300 stars on Github and 150 forks collectively.
Dorjee Sun

Dorjee Sun

 

Serial Entrepreneur with 20 companies (2 acquisitions and 4 exits). Advisor to AirBloc, Loki Network, Republic Protocol, Virgil Capital and others.

Kenta Iwasaki

Kenta Iwasaki

 

Won over 20 International Hackathons, Ex-Head of Research at Naver, 2 startup acquisitions, Over 40 well recognised open-sourced projects.

Ajay Prakash

Ajay Prakash

 

Ex-Global Marketing & Product Executive, 8 Startups (Forbes 30U30), ex-marketing at REN, BSc Physics / Engineering.

Anup Malani

Anup Malani

 

Roy Keene

Roy Keene

 

Consensus and DAG Specialist. Ex-Lead Developer at Nano and IDEX. 2 decades of experience in distributed systems and software solutions.

Andrii Ursulenko

Andrii Ursulenko

 

Passionate software developer interested in complicated back-end problems. Raised from the Java enterprise felt in big love with Python, now working with Go. Striving to make software robust and performant, teams efficient and people happy. Not afraid to get hands dirty and nights - sleepless. Motivated strictly by interesting and complex projects.

Pisuth Daengthongdee

Pisuth Daengthongdee

 

Claudiu Teodor Filip

Claudiu Teodor Filip

 

Jj Lau

Jj Lau

 

Yaya Lu

Yaya Lu

 

Recipient of the Pride of Australia Award for Young Leader, and Tasmanian Young Australian of the Year in 2013.

Theon Ho

Theon Ho

 

Ali Kurtze

Ali Kurtze

 

Full Stack Web & Application development expert with extensive experience in bringing ideas to life. Blockchain development strategist for digital asset, and content based Smart Contracts.

Darren Toh

Darren Toh

 

Jo Huynh

Jo Huynh

 

Shuoji Zhou

Shuoji Zhou

Founder of FBG Capital 

Taiyang Zhang

Taiyang Zhang

CEO of REN 

Howard Wu

Howard Wu

Co-founder of Dekrypt Capital 

Michael Arrington

Michael Arrington

Co-founder of CrunchFund & Founder of TechCrunch 

Rob Eldridge

Rob Eldridge

Managing Partner at Tapas Capital 

Stephen Banfield

Stephen Banfield

Partner at Withers Singapore 

Addison Huegel

Addison Huegel

Principal at BlockGroup 

Igor Luki?

Igor Luki?

Former Prime Minister of Montenegro and Regional Director at PWC 

Perlin (PERL) ตั๋วเข้าใช้งานเศรษฐศาสตร์,แจกจ่า&กองทุน Allocation

ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน
1,033,200,000 PERL

ส่งสินค้า
258,300,000 PERL (25% of ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน)


ส่วนตัวขาย
กองทุนเลี้ยง
$17,275,104
Price
$0.2
ป้อน
86,375,520 PERL (8.36% ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน, 33.44% ส่งสินค้า)
Vesting ช่วงเวลา
ไม่มีข้อมูลให้
เมล็ดพันธ์ขาย
กองทุนเลี้ยง
$12,398,400
Price
$0.06
ป้อน
206,640,000 PERL (20% ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน, 80% ส่งสินค้า)
Vesting ช่วงเวลา
ไม่มีข้อมูลให้
Presale
กองทุนเลี้ยง
$24,164,482
Price
$0.12
ป้อน
201,370,680 PERL (19.49% ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน, 77.96% ส่งสินค้า)
Vesting ช่วงเวลา
ไม่มีข้อมูลให้
ตั๋วเข้าใช้งานแจกจ่าย & กองทุน Allocation

ล่าสุดมีข่าวจากสังคม Communities

คุยเรื่อง,หมายเหตุ&คุยกัน


Cool Domains for Sale!

cryptoKD.com, ApexBTC.com, ChainTutor.com, Choose.exchange, CoinHolo.com, CTRCoin.com, FreeCoinGame.com, FundNO.com, JackpotBlockchain.com, tokens.tools, wallets.expert, wallets.services, wallets.softwareจบลงBuy Perlin (PERL) IEO on Binance LaunchPad

$
% 24h

24h ชาร์ท

Perlin เร็วเข้าตลาดกลางสถิติ

ขอโทษนะแต่ข้อมูลของตลาดไม่ได้ที่มีอยู่ตอนนี้

ลองรู้สึกปลอดโปร่งมากเลยหน้าที่เห็น

Perlin บนมุมมองภาพรวม

ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน
1,033,200,000
ส่งสินค้า
258,300,000 PERL (25% of ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน)
แพลตฟอร์ม
Ethereum
สัญลักษณ์ประเภท
ERC-20
สาธารณะเรือนเดท
2019-08-06
สาธารณะมีใบอนุญาติพกอาคา
$0.07743
ความเห็นพ้องโพรโทคอล
PoS
Cryptographic อัลกอริธึม
DAG
ด้วยรหัสต้นทางของ
เอ็กซ์พลอเรอร์
ไม่มีข้อมูล

คำค้น/คำสำคัญ: lottery Perlin binance launchpad, lottery PERL binance launchpad, winner Perlin binance launchpad, winner PERL binance launchpad, announcement Perlin binance launchpad, announcement PERL binance launchpad, api Perlin binance launchpad, api PERL binance launchpad, benefits Perlin binance launchpad, benefits PERL binance launchpad, bitcointalk Perlin binance launchpad, bitcointalk PERL binance launchpad, blog Perlin binance launchpad, blog PERL binance launchpad, bot Perlin binance launchpad, bot PERL binance launchpad, buy Perlin binance launchpad, buy PERL binance launchpad, date Perlin binance launchpad, date PERL binance launchpad, faq Perlin binance launchpad, faq PERL binance launchpad, guide Perlin binance launchpad, guide PERL binance launchpad, help Perlin binance launchpad, help PERL binance launchpad, instruction Perlin binance launchpad, instruction PERL binance launchpad, how to Perlin binance launchpad, how to PERL binance launchpad, ico Perlin binance launchpad, ico PERL binance launchpad, ieo Perlin binance launchpad, ieo PERL binance launchpad, startup Perlin binance launchpad, startup PERL binance launchpad, kyc Perlin binance launchpad, kyc PERL binance launchpad, news Perlin binance launchpad, news PERL binance launchpad, process Perlin binance launchpad, process PERL binance launchpad, project Perlin binance launchpad, project PERL binance launchpad, reddit Perlin binance launchpad, reddit PERL binance launchpad, requirements Perlin binance launchpad, requirements PERL binance launchpad, review Perlin binance launchpad, review PERL binance launchpad, rule Perlin binance launchpad, rule PERL binance launchpad, schedule Perlin binance launchpad, schedule PERL binance launchpad, list Perlin binance launchpad, list PERL binance launchpad, sale Perlin binance launchpad, sale PERL binance launchpad, script Perlin binance launchpad, script PERL binance launchpad, tool Perlin binance launchpad, tool PERL binance launchpad, steps Perlin binance launchpad, steps PERL binance launchpad, timeline Perlin binance launchpad, timeline PERL binance launchpad, tips Perlin binance launchpad, tips PERL binance launchpad, snapshot Perlin binance launchpad, snapshot PERL binance launchpad, token Perlin binance launchpad, token PERL binance launchpad, token sale Perlin binance launchpad, token sale PERL binance launchpad, premium token sale Perlin binance launchpad, premium token sale PERL binance launchpad, token launch Perlin binance launchpad, token launch PERL binance launchpad, token offering Perlin binance launchpad, token offering PERL binance launchpad, tricks Perlin binance launchpad, tricks PERL binance launchpad, upcoming Perlin binance launchpad, upcoming PERL binance launchpad, tutorial Perlin binance launchpad, tutorial PERL binance launchpad, video Perlin binance launchpad, video PERL binance launchpad, verification Perlin binance launchpad, verification PERL binance launchpad, lottery Perlin binance ieo, lottery PERL binance ieo, winner Perlin binance ieo, winner PERL binance ieo, announcement Perlin binance ieo, announcement PERL binance ieo, api Perlin binance ieo, api PERL binance ieo, benefits Perlin binance ieo, benefits PERL binance ieo, bitcointalk Perlin binance ieo, bitcointalk PERL binance ieo, blog Perlin binance ieo, blog PERL binance ieo, bot Perlin binance ieo, bot PERL binance ieo, buy Perlin binance ieo, buy PERL binance ieo, date Perlin binance ieo, date PERL binance ieo, faq Perlin binance ieo, faq PERL binance ieo, guide Perlin binance ieo, guide PERL binance ieo, help Perlin binance ieo, help PERL binance ieo, instruction Perlin binance ieo, instruction PERL binance ieo, how to Perlin binance ieo, how to PERL binance ieo, ico Perlin binance ieo, ico PERL binance ieo, ieo Perlin binance ieo, ieo PERL binance ieo, startup Perlin binance ieo, startup PERL binance ieo, kyc Perlin binance ieo, kyc PERL binance ieo, news Perlin binance ieo, news PERL binance ieo, process Perlin binance ieo, process PERL binance ieo, project Perlin binance ieo, project PERL binance ieo, reddit Perlin binance ieo, reddit PERL binance ieo, requirements Perlin binance ieo, requirements PERL binance ieo, review Perlin binance ieo, review PERL binance ieo, rule Perlin binance ieo, rule PERL binance ieo, schedule Perlin binance ieo, schedule PERL binance ieo, list Perlin binance ieo, list PERL binance ieo, sale Perlin binance ieo, sale PERL binance ieo, script Perlin binance ieo, script PERL binance ieo, tool Perlin binance ieo, tool PERL binance ieo, steps Perlin binance ieo, steps PERL binance ieo, timeline Perlin binance ieo, timeline PERL binance ieo, tips Perlin binance ieo, tips PERL binance ieo, snapshot Perlin binance ieo, snapshot PERL binance ieo, token Perlin binance ieo, token PERL binance ieo, token sale Perlin binance ieo, token sale PERL binance ieo, premium token sale Perlin binance ieo, premium token sale PERL binance ieo, token launch Perlin binance ieo, token launch PERL binance ieo, token offering Perlin binance ieo, token offering PERL binance ieo, tricks Perlin binance ieo, tricks PERL binance ieo, upcoming Perlin binance ieo, upcoming PERL binance ieo, tutorial Perlin binance ieo, tutorial PERL binance ieo, video Perlin binance ieo, video PERL binance ieo, verification Perlin binance ieo, verification PERL binance ieo, lottery Perlin binance ico, lottery PERL binance ico, winner Perlin binance ico, winner PERL binance ico, announcement Perlin binance ico, announcement PERL binance ico, api Perlin binance ico, api PERL binance ico, benefits Perlin binance ico, benefits PERL binance ico, bitcointalk Perlin binance ico, bitcointalk PERL binance ico, blog Perlin binance ico, blog PERL binance ico, bot Perlin binance ico, bot PERL binance ico, buy Perlin binance ico, buy PERL binance ico, date Perlin binance ico, date PERL binance ico, faq Perlin binance ico, faq PERL binance ico, guide Perlin binance ico, guide PERL binance ico, help Perlin binance ico, help PERL binance ico, instruction Perlin binance ico, instruction PERL binance ico, how to Perlin binance ico, how to PERL binance ico, ico Perlin binance ico, ico PERL binance ico, ieo Perlin binance ico, ieo PERL binance ico, startup Perlin binance ico, startup PERL binance ico, kyc Perlin binance ico, kyc PERL binance ico, news Perlin binance ico, news PERL binance ico, process Perlin binance ico, process PERL binance ico, project Perlin binance ico, project PERL binance ico, reddit Perlin binance ico, reddit PERL binance ico, requirements Perlin binance ico, requirements PERL binance ico, review Perlin binance ico, review PERL binance ico, rule Perlin binance ico, rule PERL binance ico, schedule Perlin binance ico, schedule PERL binance ico, list Perlin binance ico, list PERL binance ico, sale Perlin binance ico, sale PERL binance ico, script Perlin binance ico, script PERL binance ico, tool Perlin binance ico, tool PERL binance ico, steps Perlin binance ico, steps PERL binance ico, timeline Perlin binance ico, timeline PERL binance ico, tips Perlin binance ico, tips PERL binance ico, snapshot Perlin binance ico, snapshot PERL binance ico, token Perlin binance ico, token PERL binance ico, token sale Perlin binance ico, token sale PERL binance ico, premium token sale Perlin binance ico, premium token sale PERL binance ico, token launch Perlin binance ico, token launch PERL binance ico, token offering Perlin binance ico, token offering PERL binance ico, tricks Perlin binance ico, tricks PERL binance ico, upcoming Perlin binance ico, upcoming PERL binance ico, tutorial Perlin binance ico, tutorial PERL binance ico, video Perlin binance ico, video PERL binance ico, verification Perlin binance ico, verification PERL binance ico

Disclaimer

คำแนะนำของฉันแน่นอนดอนและพบข้อมูลรายละเอียดบน ieoBIN ไม่เป็นตัวแทนความคิดเห็นของ ieoBIN อยู่ว่าจะซื้อ,ขายหรือถือมีการลงทุนที่สูญเปล่า นักลงทุนควรจะระวังตัวมาเกี่ยวกับคำแนะนำของฉันแน่นอนดอได้รับ. ทั้งนักลงทุนคือฉลาดพอที่จะทำตัวไม่ดีกับพวกของตัวเองเป็นอิสระงานวิจัยไปบุคคลหนึ่งเหรียญก่อนที่กำลังซื้อการตัดสินใจ ใช้ข้อมูลที่ของตัวเองต้องมาเสี่ยงไปด้วย

ยินดีโน๊ตนั่นด้วยการใช้ของ ieoBIN องแพลตฟอร์มที่คุณเห็นด้วยเงื่อนไขของเรา&นโยบายและเป็นเรื่องขอความจริงที่ว่าแพลตฟอร์มก็ไม่ได้ทำให้การลงทุนคำแนะนำเรื่อง มันเป็นอย่างรอบคอบว่า\ควรจะทำอย่างของตัวเองค้นคว้ามา

Sitemap